Ké hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ năm học 2021-2022

Thứ bảy - 02/10/2021 15:46
PHÒNG GD - ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DIỄN CÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 86/KH – THCS.DC
 
Diễn Cát, ngày 02 tháng 10 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2021 - 2022
 
 
 
 
       Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đối với sự nghiệp công lập;
       Căn cứ Công văn số 204/CĐN-SPPL ngày 22/8/2016 của Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan đơn vị;
       Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
       Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường công lập;
       Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.;
        Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường THCS Diễn Cát;
        Trường THCS Diễn Cát xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2021 - 2022 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Phổ biến nội dung, kế hoạch và tinh thần chỉ đạo của cấp quản lý, đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai Quy chế dân chủ của năm học, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong việc thực hiện. Từ đó có kế hoạch xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của Nhà trường trong năm học.
2. Mục tiêu cụ thể
- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện phương châm cùng biết, cùng bàn, cùng làm và cùng kiểm tra. Đảm bảo cho mọi cá nhân, mọi tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến xây dựng chất lượng giáo dục của nhà trường, sự nghiệp giáo dục của địa phương.
- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ của GV, HS, Phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội khác đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
- Toàn thể cán bộ, GV, NV, HS, CMHS nắm được các nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
       + Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ nhất thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò trong tổ chức nhả trường.
       + Thực hiện dân chủ trong nhà trường phải tuân theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phải đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, dân chủ phải gắn liền với kỉ luật, kỉ cương của nhà trường.
       + Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ, quyền của người khác làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của nhà trường.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
1. Xây dựng, kiện toàn quy chế dân chủ thực hiện trong năm học.
- Bổ sung, hoàn thiện Quy chế dân chủ của nhà trường các năm học trước.
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của Nhà trường trong năm học.
- Kiện toàn BCĐ quy chế dân chủ của nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ.
- Kiện toàn Ban TTND của Nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ.
2. Tổ chức triển khai thực hiện.
- Triển khai toàn bộ Quy chế dân chủ đến toàn thể CB-GV-NV-HS. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo.
- Xác định và thực hiện hiện những yêu cầu về trách nhiệm và những nội dung sau:
+ Trách nhiệm của Hiệu trưởng
+ Trách nhiệm của Hiệu phó
+ Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức
+ Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức được biết, được tham gia.
+ Trách nhiệm của CB-GV-NV theo nhiệm vụ được phân công cụ thể.
+ Trách nhiệm của học sinh
+ Trách nhiệm của nhà trường
+ Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
+ Trách nhiệm của CMHS hoặc người giám hộ và Ban đại diện CMHS
+ Quan hệ của nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên và lãnh đạo địa phương, CMHS
3. Thực hiện công khai, lấy ý kiến và tổ chức thực hiện các nội dung sau.
          - Nội dung công khai về tài chính, công khai CSVC, công khai chất lượng và đảm bảo chất lượng nhà trường.
- Thực hiện công khai về dự toán quyết toán các khoản thu- chi trong nhà trường
- Thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ
- Nội dung công khai về quản lý và sử dụng tài sản công
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Đề bạt, bổ nhiệm
- Nâng bậc lương
- Đánh giá CB-GV-NV
- Khen thưởng, kỷ luật CB viên chức
- Công tác tuyển sinh
- Khen thưởng và kỷ luật HS
4. Xác định và triển khai thực hiện các quyền và quy định sau.
Quyền khiếu nại, tố cáo của các thành viên, tổ chức:
- Trách nhiệm của nhà trường
- Trách nhiệm của người được giao tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
- Quy định với khách đến liên hệ công tác
- Quy định với CB-GV-NV
- Quy định với HS
- Quy định về thời gian làm việc hàng ngày, biên chế năm học, thời gian nghỉ theo quy định của Luật lao động, của ngành.
5. Tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm.
- Thực hiện những yêu cầu về trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo.
- Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
- Thực hiện các nội dung: Kế hoạch năm học, kế hoạch hàng tháng, các nội dung công khai, các quy định hoạt động trong nhà trường.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ:
Thời gian Nội dung thực hiện Người phụ trách Ghi chú
Tháng 9/2021 Chuẩn bị mọi điều kiện và tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022. Lấy ý kiến đóng góp dự thảo nhiệm vụ năm học, các quy chế liên quan đến năm học. HT, CTCĐ  
- Công khai phân công nhiệm vụ CB-GV-NV và  tài chính nhà trường.
- Công khai chất lượng nhà trường năm học 2020-2021, điều kiện đảm bảo chất lượng.
- Công khai kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022.
- Công khai kế hoạch dạy thêm học thêm trong nhà trường năm học 2020-2021.
- Công khai kế hoạch thu theo thỏa thuận đối với học sinh năm học 2020-2021
HT, PHT, Kế toán  
Tháng 10/2021 - Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2021-2022. HT  
Họp PHHS đầu năm triển khai các khoản thu đầu năm học và tổ chức lấy ý kiến của PHHS. BGH, GVCN, Bộ phận Văn phòng  
Xây dựng quy chế phối hợp với CĐ cơ sở; kế hoạch hoạt động của Ban TTND. BTTND  
Ra quyết định kiện toàn ban QCDC trường học.
- Công khai kế hoạch dạy thêm học thêm trong nhà trường năm học 2021-2022.
HT  
Tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường trong họp HĐSP, sinh hoạt CĐCS. HT, CĐCS  
Công khai các khoản thu đầu năm. Kế toán  
Tháng 11/2021 - Tuyền truyền các văn bản đánh giá CC,VC, đánh giá HT,PHT, GV theo chuẩn, Đánh giá thi đua của cán bộ GV
- Tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của tổ CM.
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các tổ chuyên môn.
TTCM
 
 
 
 
HT, BCH CĐ
 
 
Tháng 12/2021
 
Tháng 01/2022
Công khai chất lượng HS học kỳ I năm học 2021-2022 HT, PHT  
Công khai quyết toán tài chính năm 2021. Kế toán  
Họp PHSS cuối kỳ I thông báo kế quả học tập của HS và chất lượng nhà trường ở HKI. GH, GVCN  
 Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. HT, Kế toán  
Triển khai và lấp ý kiến đóng góp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong liên tịch và hội đồng sư phạm.
- Công khai kế hoạch vận động tài trợ giáo dục năm học 2021-2022.
HT  
Công khai kế hoạch phát triển GD và tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023. HT  
Tháng 02/2022 - Tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của tổ CM.
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các tổ chuyên môn
TTCM
 
 
HT
 
Tháng 3,4,5/2022 - Tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ trong HĐSP. HT, CTCĐ  
Công khai chất lượng HS học kỳ II, cả năm năm học 2021-2022 HT, PHT  
Công khai kết quả SKKN trình cấp trên công nhận HT, PHT  
Công khai kết quả xét SKKN cấp cơ sở HP, HT  
Công khai kết quả xét TN THCS năm học 2021-2022. HT, PHT  
Họp phụ huynh lớp 9 thông báo kết quả học tập và bàn công tác ôn thi vào lớp 10 THPT HT,PHT, GVCN 9  
Tháng 6,7,8/2022 Báo cáo sơ kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong HĐSP. HT  
- Tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ trong HĐSP. HT, CTCĐ  
Công khai kết quả xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. HT  
Công khai công tác tài chính năm học 2021-2022 và cơ sở vật chất trang thiết bị nhà trường. Kế toán, PHT  
Triển khai công tác thuyên chuyển, tuyển dụng giáo viên. Công tác điều động biệt phái giáo viên dạy TH và THCS HT  
Công khai các văn bản và quy chế đánh giá xếp loại, thi đua GV,NV năm học 2021-2022 của cấp trên    
Công khai kết quả xếp loại BDTX GV; xếp loại CB,GV, xếp loại thi đua GV. HT  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Phân công nhiệm vụ trong ban chỉ đạo
- Tổ chức triển khai theo kế hoạch đã được xây dựng. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá: kết thúc học kỳ, kết thúc năm học.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện công tác quy chế dân chủ của nhà trường THCS Diễn Cát năm học 2021 - 2022, đề nghị tất cả CB-GV-NV và HS thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- CB-GV-NV-HS (để thực hiện);
- Lưu VP.                                                                 
                          
                                                                       Phan Xuân Giang
 

Nguồn tin: Trường THCS Diễn Cát

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
  • Phương Nam Vina

    Giúp doanh nghiệp của bạn tỏa sáng trên Internet với một website, cửa hàng trực tuyến được thiết kế riêng bởi những chuyên gia trong lĩnh vực IT, UI/UX. Tại Phương Nam Vina, chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn và tìm ra giải pháp giúp bạn giải quyết vấn đề, biến những ý tưởng thành hiện thực thông qua dịch vụ thiết kế website với chi phí chỉ từ 2 triệu đồng https://phuongnamvina.com/thiet-ke-website.html

      Phương Nam Vina   31/05/2024 17:28
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay423
  • Tháng hiện tại17,091
  • Tổng lượt truy cập1,007,843
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây