Báo cáo sơ kết kì 1 năm học 2023-2024

Thứ bảy - 13/01/2024 22:17
   
UNND HUYỆN DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN CÁT
 
 
 
 
Số: 05/BC-THCS.DC
                                                                          
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  
Diễn Châu, ngày 13 tháng 01 năm 2024
 
BÁO CÁO 
SƠ KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
             
I. Đánh giá việc phát triển mạng lưới trường, lớp, học sinh
1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh
a) Kết quả
            + Kết quả quy mô trường, lớp
Kế hoạch năm học 2023-2024 Thực hiện đến hết  học kì I, năm học 2023-2024  Tăng (+),
 giảm (-)
 
Số học sinh bỏ học
 
Số trường Số lớp  
Số HS
Số trường Số lớp Số HS Số trường Số lớp Số HS
1 9 375 1 9 372     -3 0
         Số HS giảm 3 do: 3 em HS lớp 8B bị tai nạn giao thông, trong đó 2 em chết, 1 em nghỉ học điều trị.
             b) Giải pháp đã thực hiện
            - Tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia.
            - Tạo điều kiện cho HS học tập, phối kết hợp phụ huynh để duy trì sĩ số.
            c) Khó khăn, vướng mắc
            - Số học sinh trong một lớp tăng, diện tích phòng học chật nên ảnh hưởng đến tổ chức các hoạt động dạy học trong lớp.
2. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; trường trọng điểm chất lượng cao
a) Kết quả
- Từ học kì 1 năm học 2021-2022 trường KĐCL mức độ 2, được công nhận lại chuẩn quốc gia mức 1.
         b) Giải pháp đã thực hiện
         - Nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
         - Phối hợp với chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân…để đầu tư cơ sở vật chất trường học tương xứng trường Chuẩn Quốc gia.
- Tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng hàng năm.
         c) Khó khăn, vướng mắc
          - Thực hiện theo các tiêu chí của Thông tư 13, Thông tư 14 mới gây khó khăn đối với nhà trường, địa phương.
3. Công tác phổ cập giáo dục
         a) Kết quả:
- Công tác PCGD năm 2023 do Bộ mới mở phần mềm nên đang tiến hành nhập số liệu và hoàn thành hồ sơ.
         b) Giải pháp đã thực hiện
            - Huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi.
            - Phối hợp với chính quyền địa phương, với phụ huynh và các tổ chức khác để duy trì sĩ số học sinh, không để học sinh bỏ học.
            - Phấn đấu hằng năm tỉ lệ học sinh trong độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt trên 97 %.
         c) Khó khăn, vướng mắc
          - Nhiều hộ gia đình đi làm ăn xa, công tác điều tra tại thôn xóm gặp khó khăn.
II. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục nhà trường để chủ động, linh hoạt.
1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục (KHGD) năm học 2023-2024 theo các công văn hướng dẫn của Phòng: Công văn số 2018/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; Công văn số 659/PGD&ĐT-THCS ngày 31/8/2023 về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024 của Phòng GD&ĐT Diễn Châu:
        a) Đối với lớp 6,7,8 thực hiện theo CT GDPT 2018
          - Việc xây dựng KHGD (công tác chỉ đạo, kết quả)
          + Văn bản thực hiện và xây dựng:
            Thực hiện Chương trình các môn học/hoạt động giáo dục lớp 6,7,8 được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/08/2022 của Bộ trưởng BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong CT GDPT ban hành kèm theo TT số 32/2018/TT-BGD ngày 26/12/2018;
Thực hiện Công văn số 3899/BGDĐ-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; Công văn số 2018/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 của Sở GD&ĐT Nghệ An về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2023-2024 và Chỉ thị về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An của UBND tỉnh;
Căn cứ Công văn số 674/PGD&ĐT-THCS ngày 11/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;
   + Tổ chức thưc hiện:
          Đầu năm học, trường đã tổ chức chỉ đạo SH chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục đối với chương trình lớp 6,7,8; Giáo viên một số môn lớp 6,7,8 được tham gia tập huấn chuyên môn đầy đủ.
          - Thực hiện KHGD (tình hình, kết quả thực hiện)
          Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng, trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình nhà trường và địa phương; tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường đúng tiến độ và có hiệu quả.
          b) Đối với các lớp 9 thực hiện theo CT GDPT 2006
          - Việc xây dựng KHGD (công tác chỉ đạo, kết quả)
          Trường đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Phòng; Các tổ chuyên môn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch.
          - Thực hiện KHGD (tình hình, kết quả thực hiện)
          Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng, trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình nhà trường và địa phương; tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường đúng tiến độ và có hiệu quả.
 c) Triển khai dạy học ngoại ngữ
- Triển khai chương trình tiếng Anh mới hệ 10 năm (chương trình tiếng Anh theo CT GDPT 2018 và chương trình tiếng Anh thí điểm hệ 10 năm):
Trường đã triển khai chương trình tiếng Anh theo CT GDPT 2018 đối với lớp 6,7,8 và chương trình tiếng Anh mới hệ 10 năm đối với các lớp 9;
            - Việc triển khai chương trình tăng cường dạy và học tiếng Anh theo hướng dẫn của Công văn số 1530/SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 05/8/2021 của Sở GDĐT trên địa bàn đơn vị:
Trường đã xây dựng kế hoạch trong KHGD và triển khai dạy được 2 lớp 1 lớp 6 và 1 lớp 7.
d) Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật: Trường có 1 em khuyết tật (Vương Mạnh Cường-8B)
- Bố trí học sinh khuyết tật học hòa nhập tại lớp học
- Xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho em học sinh khuyến tật
- Thực hiện kiểm tra đánh giá theo các văn bản hướng dẫn.
           e) Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục pháp luật
           - Thực hiện lồng ghép trong các môn học, trong Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6,7,8.
            - Tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục pháp luật cho HS khối 9 thông qua HĐGD NGLL, các tiết sinh hoạt tập thể, ngoại khóa.
           f) Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học
Ngoài việc tổ chức thực hiện chương trình GD thể chất theo kế hoạch, giáo viên Thể dục bồi dưỡng cho các em có năng khiếu.
           g) Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Thực hiện lồng ghép trong các môn học, trong Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6,7,8; NGLL 9; phối hợp với địa phương làm công tác tuyên truyền.
        2. Về tiến độ thực hiện chương trình
          - Tiến độ đã thực hiện, việc hoàn thành chương trình học kì I: Trước 13/01/2024
          - Đối với các đơn vị đã triển khai một số chủ đề của nội dung giáo dục địa phương lớp 7, 8 nêu rõ giải pháp đã triển khai, tình hình triển khai trong học kì 1 (xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, dự kiến phương án triển khai tiếp trong học kì 2).
          + Xây dựng Kế hoạch đảm bảo.
          + Đã triển khai các chủ đề trong học kì 1, mỗi tuần 1 tiết.
          + Thực hiện kiểm tra đánh giá theo Quy định.
          + Học kì 2 cũng thực hiện 1 tiết/tuần.
3. Khó khăn, vướng mắc
- Việc bố trí phân công chuyên môn đối với lớp 6,7,8 gặp nhiều khó khăn do đội ngũ thừa thiếu cục bộ, thời khoá biểu thay đổi thường xuyên.
4. Việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học
          a) Việc sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, khai thác sử dụng thiết bị dạy học và học liệu, phương án KTĐG trong quá trình dạy học.
- Sử dụng đa dạng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực (dạy học dự án, phương pháp nhóm…)
- Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên (dự án học tập, bài tập nhóm, vấn đáp, bài viết, vở bài tập…)
         b) Triển khai dạy học gắn liền với thực tiễn
            Việc thực hiện Công văn số 1784/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/9/2019 của Sở GDĐT.
Nội dung dạy học gắn với thực tiễn được thể hiện trong KHGD môn học dưới hình thức thực hành, trải nghiệm trong môn học hoặc được thiết kế thành các HĐGD không tổ chức trong lớp học. Nội dung này chỉ triển khai lồng ghép trong môn học.
         c) Tổ chức dạy học theo dự án, theo phương thức giáo dục STEM:
- Triển khai giáo dục STEM: Tổ chức tập huấn, xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề Stem
- Số bài học theo chủ đề STEM:
+ Đã xây dựng: 05 chủ đề gồm các môn: Toán, Tin, Sinh, Hóa, Lý
  + Đã thực hiện: 3 chủ đề gồm : Hình học 7, Công nghệ 8, Toán 8.
- Việc triển khai dạy học theo dự án:
+ Đã xây dựng: 16 dự án, gồm Công nghệ 6,  KHTN 7, Đại Số 7, công nghệ 8, Tin học 7, GDTC 8, Nghệ Thuật 7, LS&ĐL (Sử) 7, LS&ĐL (Địa) 7; CD 7, CD 8, Ngữ Văn 6, Ngữ Văn 7, Ngữ Văn 8, Tiếng Anh 7, Âm Nhạc 7.
  + Đã thực hiện: 7 dự án, gồm Công nghệ 7, Nghệ Thuật (MT) 7, KHTN 7, LS&ĐL (Địa) 7; Âm nhạc 7, Tiếng Anh 7.
d) Việc tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh
Thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp vào tiết chào cờ cho học sinh khối 6,7,8 lồng ghép văn nghệ cho HS toàn trường.
Giáo viên thể dục tích cực bồi dưỡng cho HS có năng kiếu TDTT, tham gia HKPĐ các cấp.
 e) Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong nhiệm vụ dạy và học
- Việc chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong quản lí chuyên môn: Ứng dụng CNTT trong triển khai Hội nghị, Hội họp, trao đổi sinh hoạt chuyên môn.
Thực hiện giáo án, Kế hoạch dạy học, Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, chữ ký số. Các nội dung khác được tăng cường ứng dụng CNTT.
- Việc chỉ đạo khai thác, sử dụng các thiết bị dạy học số, phần mềm hỗ trợ, khai thác kho học liệu điện tử: Gv thường xuyên khai thác học liệu điện tử phục vụ cho công tác dạy học, sử dụng các thiết bị, phần mềm hỗ trợ.
f) Khó khăn, vướng mắc
Việc xây dựng các bài giảng điện tử, e-learning còn gặp nhiều khó khăn do năng lực Tin học của GV không đồng đều. Một số phần mềm ứng dụng CNTT cần phải trả phí gây tốn kém mà nguồn kinh phí của trường, GV còn hạn chế.
5. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá
           Việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của HS theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên
Các hình thức KTĐG thường xuyên được nhà trường sử dụng: Miệng, bài tập, dự án học tập, sản phẩm học tập, thực hành thí nghiệm, kiểm tra trực tiếp bài viết
 1. Kiểm tra đánh, giá định kì
 - Đánh giá đối với  việc chỉ đạo KTĐGĐK ở một số môn học, hoạt động giáo dục lớp 6,7,8 theo Thông tư 22 và theo hướng dẫn của Sở, Phòng.
          + Môn KHTN: Kiểm tra ĐK có đủ các chủ đề đã học đến thời điểm kiểm tra theo tỷ lệ kiến thức của chủ đề đã học.
          + Môn Lịch sử và Địa lí: Bài KTĐG định kì gồm nội dung của 02 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 02 phân môn tính đến thời điểm KTĐG
          + Môn Nghệ thuật: Kiểm tra ĐK riêng từng phân môn Âm Nhạc, Mĩ thuật. Sau đó kết hợp lấy 1 con điểm ĐK theo quy định: 2 phân môn đều Đạt thì kết quả đánh giá ĐK là Đạt, chưa đạt cho các trường hợp còn lại (CV 882/CV-PGD&ĐT-THCS ngày 06/09/2021)
 + Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Giáo viên phụ trách HĐTN, HN phối hợp để thực hiện KTĐG học sinh theo quy định tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT
 + Nội dung giáo dục của địa phương: Tổ chức thực hiện việc KTĐG định kì theo quy định. Khuyến khích thực hiện việc KTĐG định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập.
 1. Khó khăn, vướng mắc
- Nhiều giáo viên dạy 1 môn nên việc xây dựng ma trận đề, đánh giá cho điểm cũng mất nhiều về thời gian thống nhất.
6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng
- Đổi mới mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường
           -  Vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh: tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cá nhân học sinh và gia đình.
            - Đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp: Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên có kinh nghiệm được phân công, Tổng phụ trách Đội kết hợp GV TTGDTX-GDNN.
III. Về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học cơ sở
 1. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường
          a) Việc rà soát, chuẩn bị đảm bảo cơ cấu đội ngũ GV theo môn học/HĐGD :
Đầu năm đã triển khai rà soát, biệt phái giáo viên giữa các trường để đảm bảo cơ cấu đội ngũ giáo viên theo chỉ đạo của phòng GD. Chuẩn bị giáo viên dạy các môn CT GDPT 2018 theo kế hoạch.
          b) Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lí: CBQL, GV được tập huấn đầy đủ theo các chương trình triển khai của Bộ, Sở, Phòng, SGK mới.
          c) Việc bố trí đội ngũ GV, CBQL
          (Lưu ý đánh giá rõ đối với việc bố trí đội ngũ GV, CBQL thực hiện chương trình lớp 6,7,8)
- Trường đã cố gắng bố trí tối đa các tiết đúng chuyên môn của giáo viên, còn lại bố trí giáo viên được tập huấn dạy chéo môn ở một số môn học thiếu giáo viên chuyên.
            - Riêng đối với lớp 6,7,8:
            + Đối với bộ môn KHTN 6: Bố trí GV Vật lí, Sinh-Địa dạy KHTN, Thực hiện theo logic chủ đề, mỗi thời điểm chỉ có 1 GV dạy. KHTN 7 Bố trí GV Vật lí, Sinh-Hóa, Sinh-Địa dạy KHTN, Thực hiện theo logic chủ đề, mỗi thời điểm chỉ có 1 GV dạy. KHTN 8 bố trí GV Lý, Hóa, Sinh dạy song song, mỗi thời điểm có 3 GV dạy.
+ Bộ môn Lịch sử và Địa lý: Bố trí GV Lịch sử dạy phân môn Lịch Sử; Bố trí GV Địa lý dạy phân môn Địa Lý.
+ Môn Nghệ thuật: GV Âm Nhạc dạy phân môn Âm Nhạc, GV Mĩ thuật dạy phân môn Mĩ thuật.
+ HĐTN,HN: Giáo viên là GVCN và tổng phụ trách đội, GV đã được tập huấn dạy.
+ Nội dung GDĐP 6,7 bố trí GV Âm Nhạc dạy; Khối 8 GV Văn-Sử dạy.
          d) Khó khăn, vướng mắc
2. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu
a) Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 
- Việc mua sắm TBDH tối thiểu đối với lớp 6, 7,8 (Việc rà soát; đã thực hiện mua sắm TBDH tối thiểu lớp 6, 7, 8 cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học; đánh giá việc khai thác thiết bị dạy học số thay thế TBDH tối thiểu…):
Trường đã thực hiện rà soát, đầu tư kinh phí mua sắm mua sắm thiết bị dạy học, đặc biệt đối với thiết bị dạy học tối thiểu, tuy nhiên chỉ đảm bảo 1 phần so với yêu cầu.
Kêu gọi các lớp đầu cấp mua Tivi phục vụ công tác dạy và học cho học sinh.
           - Xây dựng thư viện nhà trường: Trường học đã quan tâm xây dựng thư viện nhà trường như bổ sung đầu sách, xây dựng thư viện xanh.
            - Xây dựng môi trường, cảnh quan nhà trường: Nhà trường đã sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng cảnh quan môi trường nên có cảnh quan đẹp, thân thiện, khoa học.
b) Bảo quản, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Đánh giá việc bảo quản, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
Nhà trường cơ bản thực hiện tốt, phát huy hiệu quả các thiết bị dạy học, đặc biệt là thiết bị phục vụ cho các phòng bộ môn.
Số lần mượn đồ dùng, TBDH: 3545 lượt, trung bình 46,6 lượt/GV/tháng (3545/19GV/4 tháng). Trong đó: Tổ Tự Nhiên: 1997 lượt; Tổ XH: 1548.
 1. Khó khăn, vướng mắc
Đồ dùng thiết bị qua quá trình sử dụng bị hư hỏng nhiều.
Kinh phí mua sắm trang thiết bị quá lớn nên hàng năm nhà trường bổ sung được 1 phần đồ dùng thiết bị dạy học tối thiểu
           IV. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học cơ sở
 1. Công tác chỉ đạo phê duyệt, quản lí KHGD của nhà trường.
Đầu năm BGH chỉ đạo GV, các tổ nhóm chuyên môn xây dựng Kế hoạch GD cá nhân, kế hoạch GD tổ và nhà trường xây dựng Kế hoạch GD nhà trường. Kế hoạch GD nhà trường được Hội đồng trường phê duyệt và Phòng GD&ĐT thẩm định.
2. Triển khai công tác đảm bảo chất lượng theo Kế hoạch số 1722/KH-SGD&ĐT ngày 27/8/2021 của Sở GDĐT. Cam kết chất lượng đầu ra đối với HS lớp 9
Hiệu trưởng đã được tập huấn công tác đảm bảo chất lượng của PGD&ĐT, đã triển khai tới tổ đảm bảo chất lượng để thực hiện.
Thành lập Tổ đảm bảo chất lượng, phân công nhiệm vụ đầy đủ cho các thành viên, xây dựng Kế hoạch đảm bảo chất lượng.
Thực hiện cam kết chất lượng giữa giáo viên với Hiệu trưởng, Hiệu trưởng nhà trường với Phòng Giáo dục. Đặc biệt cam kết chất lượng đầu ra lớp 9.
Phối với với các tổ chức trong nhà trường thực hiện tốt Kế hoạch ĐBCL.
           3. Việc chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo tổ/nhóm, trường, cụm trường
           - Số đợt sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường; nội dung sinh hoạt: Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cụm trường cho các môn, nhóm môn do cụm,
Phòng GD tổ chức như: Tập huấn chéo môn; Tập huấn cụm trượng số 2 tại THCS Diễn Tháp ngày 21/12/2023; tập huấn dạy học môn KHTN, LS&ĐL,…
Sinh hoạt tổ, nhóm CM cấp trường 2 lần/tháng.
- Số chủ đề dạy học đã được xây dựng đối với các lớp  9 (cả chủ đề cũ và mới):
  Thực hiện đầy đủ các chủ đề theo kế hoạch giáo dục môn học lớp 9 đã xây dựng.
- Việc triển khai hoạt động NCBH, số bài đã thực hiện:
Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn SHCM theo NCBH theo kế hoạch đã xây dựng 36 tiết, số bài đã thực hiện: 15 tiết (Tổ XH: Xây dựng 16 tiết, đã thực hiện 7 tiết (Văn 2/4; LS&Đl 2/4; Tiếng Anh 2/4; CD 1/2, Ân 0/2; Tổ TN: Xây dựng 20 tiết, đã thực hiện 8 tiết gồm 1 Toán 6, 1 Tin 6, 1 C Nghệ 8, 1 KHTN (Hóa) 8, 2 Toán 8, 1 GDTC6, 1 GDTC7)
Kết quả thao giảng: 19/19 tiết loại Giỏi (trong đó Tổ XH: 9/9 tiết Giỏi; Tổ TN: 10/10 tiết Giỏi)
4. Việc chỉ đạo thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lí các hoạt động chuyên môn trong nhà trường, công tác quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo.
- Thực hiện đúng quy định về hồ sơ sổ sách nhà trường, giáo viên.
- Phát huy sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, lịch báo giảng điện tử
- Ứng dụng CNTT trong triển khai Hội nghị, Hội họp, dạy học trực tuyến, trao đổi sinh hoạt chuyên môn, khai thác thư viện điện tử…
- Kết quả kiểm tra hồ sơ của trường: 19/19 bộ Tốt (Tổ TN: 10/10 bộ Tốt; Tổ XH: 9/9 bộ Tốt);
           4. Khó khăn, vướng mắc
        - Việc sinh hoạt chuyên môn của một số môn gặp nhiều khó khăn do giáo viên bộ môn thừa thiếu cục bộ; số học sinh lớp đông nên ít nhiều khó khăn trong tổ chức dạy học.
V. Chất lượng giáo dục
1.  Xếp loại học lực, hạnh kiểm (HS toàn trường: 372 em)
- Đối vi HS lp 9: 94 hc sinh
Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm
  Số lượng %   Số lượng %
Loại giỏi 23/94 24,47 Tốt 86/94 91,49
Loại khá 46/94 48,94 Khá 8 8,51
Trung bình 25/94 26,6 Trung bình 0 0
Loại yếu 0 0 Yếu 0 0
Loại kém 0 0      
 
- Đối với HS lớp 6,7,8 : 278 học sinh
  KQHT KQRL
Tốt Khá Đ Tốt Khá Đ
Khối 6 18/121=
14,88%;
69/121=
57,02%
34/121=
28,10%
0/121 = 0% 117/121=
96,69%
4/121=
3,31%
0 0
Khối 7 18/84 = 21,43%; 41/84 = 48,81% 25/84 = 29,76% 0/84 = 0% 74/84=
88,1%
10/84=
11,9%
0 0
Khối 8 16/73 = 21,92% 34/73 = 46,58% 23/73 = 21,51%; 0/73 = 0% 65/73=
89,04%
8/73=
10,96%
0 0
Tổng 52/278=
18,71
144/278=
51,08
82/278=
29,50
0 256/278=
92,09%
22/278=
7,91%
0 0
2.  Kết quả các Kỳ thi, Hội thi, Cuộc thi cấp huyện
- Về Học sinh:
+ Thi HSG cấp huyện các môn văn hóa lớp 9 đạt: 13/23 em, xếp thứ 16/29 trường trong Huyện.
+ Kết quả HKPĐ cấp huyện: 9 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải Ba, 1 giải Tư, 1 giải Năm, xếp thứ 2/29 trường trong huyện.
+ Khoa học kỹ thuật cấp huyện: 1 sản phấm “Hệ thống ghép ngang đưa xe ô tô ra vào từ  con đường, ngõ nhỏ  hẹp tiện lợi” của 2 em Vương Minh Phong và Vương Thị Bảo Ngọc, GV hướng dẫn thầy Ngô Văn Chiến: Đạt giải Ba.
- Về Giáo viên: GVDG cấp huyện: 1 GV đang dự thi (Đã thi phần Báo cáo, còn phần thi thực hành tiết dạy)
VI. Việc chuẩn bị cho thực hiện chương trình lớp 9
 1. Đội ngũ
Thuận lợi, khó khăn về đội ngũ khi triển khai cả CT lớp 6, lớp 7 và lớp 8 (đặc biệt đối với môn Tin học, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên)
- Thuận lợi: Trường có đủ cơ cấu giáo viên các môn học;  các giáo viên được tập huấn đầy đủ. Có giáo viên để dạy các môn Tin học, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên. Nhà trường lập danh sách giáo viên tham gia tập huấn để GV được tập huấn sử dụng SGK, đổi mới PPDH đáp ứng yêu cầu.
- Khó khăn: Giáo viên biến động do biệt phái hàng năm nên không có tính ổn định. Số tiết thực dạy của giáo viên nhiều
 1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu
CSVC, TBDH tối thiểu: Nhà trường tổ chức cho GV rà soát CSVC, TBDH tối thiểu để đề xuất nhà trường mua sắm, đối với tranh ảnh có thể khai thác qua mạng; trường tham mưu Phòng giáo dục, UBND huyện hỗ trợ nguồn ngân sách.
VII. Đánh giá chung
 1. Ưu điểm
- Thực hiện chương trình nhà trường đảm bảo kế hoạch đề ra. Hoàn thành chương trình đúng tiến độ thời gian.
- Trường tham gia đầy đủ các cuộc thi do ngành tổ chức và đạt được một số kết quả cao tại các kỳ thi, hội thi.
 1. Hạn chế và nguyên nhân
   - Mua sắm thiêt bị dạy học còn hạn chế, một số thiết bị hư hỏng nhiều.
- Trong học kỳ 1 mặc dầu đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho HS nhưng có 3 em học sinh vào ngày nghỉ ở nhà đã tham gia giao thông và gây tai nạn nghiêm trọng.
VIII. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục trung học cơ sở học kì II năm học 2023-2024
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai tập huấn chương trình GDPT 2018 cho dạy lớp 9 năm học 2024-2025.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
3. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Tiếp tục triển khai giáo dục phổ biến pháp luật về ATGT. Tổ chức cho HS nhà trường tham gia HĐTN “gói bánh chưng xanh” trước tết Nguyên đán (dự kiến 27,28/1/2024), Tổ chức cho học sinh nhà trường tham quan học tập trải nghiệm thực tế về địa chỉ đỏ trong tỉnh (Dự kiến tổ chức trong tháng 3/2024).
4. Chú trọng dạy học tăng cường, giáo dục kĩ năng; Dạy thêm học thêm đảm bảo theo quy định, thực hiện Tiếng Anh tăng cường cho 2 lớp 6,7.
            3. Chuẩn bị tốt các kỳ thi, cuộc thi
            - Tập trung bồi dưỡng HS tham gia HKPĐ cấp cụm huyện và cấp Tỉnh
            - Thi HSG lớp 8 vào tháng 4/2024.
            - Giao lưu Olimpic Tiếng Anh các môn: Phân công thầy Đặng Quang Thịnh-GV Tiếng Anh, dự kiến tổ chức cấp huyện vào tháng 3/2024
            - Tham gia ngày hội STEM
- Khảo sát chất lượng cuối kì 2 cho các khối lớp, thi thử cho HS lớp 9.
            - Nâng cao chất lượng ôn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhằm đạt kết quả cao.
            5. Các tổ chuyên môn và giáo viên:
            - Các tổ chuyên môn tiếp tục triển khai các chuyên đề, chủ đề, TNST, Stem, NCBH, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Lịch Sử, dạy học dự án đúng kế hoạch, thao giảng học kì 2.
            - Thành lập câu lạc bộ bóng rổ khối 6,7.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và giảng dạy, trong hoạt động nhà trường.
- Thi GVG cấp huyện.
            - Tham gia đầy đủ tập huấn CT GDPT 2018 và các nội dung khác của ngành.
6. Chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác y tế trường học, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường nhất.
7. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Mua sắm bổ sung thiết bị thiết yếu cho các phòng chức năng. Tiếp tục tu sửa hệ thống điện các lớp học đảm bảo quạt mát và ánh sáng, hệ thống máy vi tính. Tham mưu địa phương, phụ huynh hộ trợ nhà trường đảm bảo CSVC theo thông tư 13/2020/TT-BGD&ĐT. Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, phụ huynh trong công tác vận động tài trợ để củng cố CSVC trên tinh thần tự nguyện. Hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định. Xây dựng trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
8. Tổ chức tốt đánh giá xếp loại học sinh cuối năm đúng theo thông tư 26 và thông tư 58 đối với lớp 9; thông tư 22 đối với lớp 6,7,8 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.
9. Thực hiện rà soát, đánh giá các tiêu chí đảm bảo chất lượng.
10. Hoàn thành xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 và tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10 THPT đạt kết quả, làm tốt hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 cho HS.
IX. Đề xuất, kiến nghị
          - Đề nghị Phòng GD có ý kiến đề xuất Huyện hỗ trợ kinh phí mua TBDH tối thiểu cho các nhà trường, nhất là đối với CT GDPT 2018.
          - Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho giáo viên để hướng tới đảm bảo 1 giáo viên dạy được cả bộ môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý vào thời điểm thích hợp.
                                                                        
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                       
 
                                                                                                         Phan Xuân Duẩn      
                                                                                              
                                                                                                                  
                                                                                                                                  
 

Nguồn tin: Trường THCS Diễn Cát

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay419
 • Tháng hiện tại17,087
 • Tổng lượt truy cập1,007,839
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây